bg en el ro ru de nl es it sr
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Selena Beach

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
 Please type this word.
Bitte geben Sie das Schutzwort
aus dem Bild.:
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Selena Beach - Zimmer und Unterbringung

Hotel " Selena Beach" kennzeichnet 22 Gastzimmer, 4 Studios, 2 Appartements. Sie werden mit hygienischem Raum, Telefonen, Klimaanlage, Minibars, Balkon und Zentralheizung ausgestattet. Die Zimmer im Hotel werden mit allen modernen Bequemlichkeiten ausgestattet, die Ihren Anforderungen entsprechen und zu Ihrem wunderbaren Urlaub beitragen werden.

Zimmer und Unterbringung in Selena Beach - Sozopol

Einzelzimmer

Selena Beach - SGL room

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: nein; Balkon: nein; Minibar: nein; Telefon: nein; Fernseher: nein; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: nein; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Sgl room sea side view
40 € - Standardpreis
buchen Sie

Einzelzimmer mit Parkblick
38 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer

Selena Beach - DBL room Selena Beach - DBL room
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Íà ãîñòèòå ñå ïðåäëàãàò ñòàè ñ áàíÿ,êëèìàòèê, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ìèíè áàð, òåëåôîí è òåðàñà.Èíòåðèîðúò îòãîâàðÿ íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ ïî Åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè. Òåçè óäîáñòâà ìîãàò äà çàäîâîëÿò âàøèòå íóæäè è äà äîïðèíåñàò çà ïúëíîöåííà ïî÷èâêà.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: ja; Balkon: nein; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja, except the rooms on the first floor; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Dbl room sea side view
55 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer mit Parkblick
53 € - Standardpreis
buchen Sie

Studio

maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: ja; Balkon: nein; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja, except the rooms on the first floor; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Studio
62 € - Standardpreis
buchen Sie

Appartement

Selena Beach - Apartment Selena Beach - Apartment Selena Beach - Apartment Selena Beach - Apartment Selena Beach - Apartment
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Íà ãîñòèòå ñå ïðåäëàãàò ñòàè ñ áàíÿ,êëèìàòèê, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ìèíè áàð, òåëåôîí è òåðàñà.Èíòåðèîðúò îòãîâàðÿ íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ ïî Åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè. Òåçè óäîáñòâà ìîãàò äà çàäîâîëÿò âàøèòå íóæäè è äà äîïðèíåñàò çà ïúëíîöåííà ïî÷èâêà.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: ja; Balkon: nein; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja, except the rooms on the first floor; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Appartement
68 € - Standardpreis
buchen Sie